ΣυμβασιούχοιΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

12/02/2024

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 505/2024 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δέκα συμβασιούχων – εργαζόμενων, οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σαρωνικού.

Οι συμβασιούχοι – εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου οι οποίοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη τυπική λήξη των συμβάσεων τους δυνάμει προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολογώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν τους εργαζόμενους με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, δέχθηκε το αίτημα των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Σαρωνικού να συνεχίζει να απασχολεί τους εργαζόμενους στη θέση τους και στα καθήκοντά τους, με την ταυτόχρονη καταβολή σε αυτών των νομίμων αποδοχών τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους, απειλώντας σε βάρος του δήμου χρηματική ποινή 100 ευρώ υπέρ εκάστου εκ των εργαζομένων για κάθε μέρα μη συμμόρφωσής του με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×