ΣυμβασιούχοιΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

01/07/2024

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3421/2024 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνεται ένας συμβασιούχος εργαζόμενος ο οποίος απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαραθώνος με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Ο συμβασιούχος – εργαζόμενος είχε προσληφθεί δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου και συνέχισε να απασχολείται μετά τη τυπική λήξη των συμβάσεών του δυνάμει προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολογώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν τον εργαζόμενο με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, δέχθηκε το αίτημα του εργαζομένου, υποχρεώνοντας το Δήμο Μαραθώνος να συνεχίζει να απασχολεί τον εργαζόμενο στη θέση του και στα καθήκοντά του, με την ταυτόχρονη καταβολή σε αυτόν των νομίμων αποδοχών του μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής του, απειλώντας σε βάρος του δήμου χρηματική ποινή 200 ευρώ υπέρ του εργαζομένου για κάθε μέρα μη συμμόρφωσής του με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×