ΣυμβασιούχοιΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΕΞΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

29/02/2024

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 581/2024 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων έξι συμβασιούχων – εργαζόμενων, οι οποίες απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας οι πρώτες πέντε εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Ύδρευσης η τελευταία εξ’ αυτών, για την κάλυψη των παγίων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης.

Οι συμβασιούχες – εργαζόμενες είχαν προσληφθεί δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου οι οποίοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη τυπική λήξη των συμβάσεων τους δυνάμει προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολογώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν τους εργαζόμενους με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, δέχθηκε το αίτημα των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Παλλήνης να συνεχίζει να απασχολεί τις εργαζόμενες στη θέση τους και στα καθήκοντά τους, με την ταυτόχρονη καταβολή σε αυτές των νομίμων αποδοχών τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους, απειλώντας σε βάρος του δήμου χρηματική ποινή 300 ευρώ υπέρ εκάστης εκ των εργαζομένων για κάθε μέρα μη συμμόρφωσής του με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×