ΣυμβασιούχοιΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΕΝΤΕΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

03/04/2024

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1592/2024 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνονται ένδεκα συμβασιούχοι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ωρωπού με την ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων ο ένας εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Ύδρευσης άλλος ένας εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρου οι λοιποί εννέα εξ’ αυτών.

Οι συμβασιούχοι – εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη τυπική λήξη των συμβάσεων τους δυνάμει προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολογώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν τους εργαζόμενους με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, δέχθηκε το αίτημα των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Ωρωπού να συνεχίζει να απασχολεί τους εργαζόμενους στη θέση τους και στα καθήκοντά τους, με την ταυτόχρονη καταβολή σε αυτών των νομίμων αποδοχών τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους, απειλώντας σε βάρος του δήμου χρηματική ποινή 300 ευρώ υπέρ εκάστου εκ των εργαζομένων για κάθε μέρα μη συμμόρφωσής του με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×