ΣυμβασιούχοιΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.

15/01/2024

Με την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) δέχθηκε την αγωγή δεκαπέντε εργαζόμενων – συμβασιούχων, οι οποίοι απασχολούνται στο Δήμο Κρωπίας ως ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας οι ένδεκα πρώτοι εξ αυτών, ως ΥΕ Εργατών Πολιτικής Προστασίας η δωδέκατη εξ’ αυτών και ως ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων οι τρεις τελευταίοι εξ’ αυτών, δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίοι προσέφυγαν δικαστικώς για την αναγνώριση της σχέσης εργασίας τους ως αορίστου χρόνου.

Το Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του, αναγνώρισε την ακυρότητα της απόλυσής τους και το γεγονός ότι συνδέονται με τον εναγόμενο εξ’ αρχής με μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης υποχρεώνοντας τον εναγόμενο Δήμο Κρωπίας να τους απασχολεί, δυνάμει της σύμβασης αυτής, στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή τους ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών τους προσόντων με την απειλή χρηματικής ποινής 300 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης με την ως άνω απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εναγόμενος Δήμος Κρωπίας είναι πλέον υποχρεωμένος να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης αυτής σύμφωνα με την ψηφισθείσα αντεργατική διάταξη του άρθρου 37 του Νόμου 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/24-3-2022), γνωστή και ως «Διάταξη Βορίδη» δυνάμει της οποίας υποχρεούνται οι ΟΤΑ στις περιπτώσεις δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου να ασκούν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×