Υπαλληλικό ΔίκαιοΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

26/03/2024

Δεκτή έγινε η προσωρινή διαταγή για δύο υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, διατάσσοντας την 1η Υ.Π.Ε. να συνεχίζει να τις απασχολεί στις θέσεις τους καταβάλλοντας σε αυτές τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους.

Οι υπάλληλοι αυτοί είχαν προσληφθεί στις υπηρεσίες της 1ης Υ.Π.Ε. τον Απρίλιο του 2020 ως επικουρικό προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών παρατάθηκε με διάφορες ανανεώσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Η ένδικη διαφορά ξεκίνησε ύστερα από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, όπου διαπιστώθηκε “αναντιστοιχία” σε δηλωθέντα στοιχεία κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην ως άνω προκήρυξη του 2020 εκ μέρους των υπαλλήλων αυτών και κρίθηκε μη επιλέξιμη η δαπάνη μισθοδοσίας για τις υπαλλήλους αυτές. Ωστόσο η αναντιστοιχία που διαπιστώθηκε κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην συγκεκριμένη προκήρυξη δεν ασκούσε ουδεμία επιρροή και έννομη συνέπεια στην πρόσληψή τους. Ούτε όμως κατέλαβαν θέσεις άλλων συνυποψηφίων τους δεδομένου ότι είχαν όλες τις προϋποθέσεις για τις θέσεις για τις οποίες τοποθετήθηκαν.  Ύστερα από τις αιτήσεις θεραπείας των συγκεκριμένων υπαλλήλων αλλά και τις αντιρρήσεις που υπέβαλε η 1η ΥΠΕ κατά των αποτελεσμάτων του ελέγχου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου υποθέτοντας πλήρως τις θέσεις των υπαλλήλων αυτών, εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Ε.Δ.ΕΛ η οποία εμμένει στις θέσεις τις κρίνοντας μη νόμιμη τη δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών.  Με τα δεδομένα αυτά η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής ενημέρωσε τους υπαλλήλους αυτούς ότι θα προέβαινε άμεσα σε καταγγελία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου καθώς δεν είναι δυνατή η καταβολή μισθοδοσίας τους ύστερα από τα οριστικά αποτελέσματα της Ε.Δ.ΕΛ.

Με τα δεδομένα αυτά οι υπάλληλοι αυτοί κατέθεσαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής δυνάμει της οποίας ζητούσαν προσωρινή δικαστική προστασία με το σκεπτικό ότι η επικείμενη απόλυσή τους αντίκειται στις Αρχές της Χρηστής Διοίκησης, στην Αρχή της Προστατευόμενης Εμπιστοσύνης, η οποία απορρέει από την Αρχή του Κράτους Δικαίου, Αρχή της Αναλογικότητας κλπ (άρθρα 2, 4 § § 1, 5, 20 §§  2,25 και 26 του Συντάγματος) καθώς και στο άρθρο 672 ΑΚ καθώς δεν τίθεται ζήτημα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο.

Επί της ως άνω αίτησης χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκε η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας να συνεχίζει να αποδέχεται την προσφερόμενη εργασία των αιτουσών με την ειδικότητα και τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην υπηρεσιακή τους ένταξη μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία ορίστηκε να συζητηθεί στις 26/07/2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×